Jdi na obsah Jdi na menu

Projektová dokumentace elektroinstalace

 

Nabízíme vypracování projektové dokumantace na elektroinstalace nízkého napětí do 1000V, sdělovací instalace, a hromosvody na objektech třídy A (běžné objekty bez nebezpečí požáru, nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů a chemikálií), tzn. bežné objekty pro bydlení, objekty s komerčním účelem, školy, zdravotnické prostory, apod.

projekz.jpgNašim základním cílem je spokojenost uživatele s koncepcí a provedením nově navrhovaných elektrických instalací při jejich užívání po dokončení realizace projektu. Vnitřní elektroinstalace a hromosvody navrhujeme dle konkrétní situace, jako samostatnou profesní součást kompletní dokumentace (v případě novostavby nebo stavebních úprav starších objektů) jako potřebné technické podklady pro stavební úřad, resp. přímo pro výběrové řízení na dodavatele stavby a pro samotné zhotovení díla. Nebo jako samostatný projekt, potřebný k provedení dílčích oprav, či přímé celkové rekonstrukce původních instalací, které již nevyhovují ať již svým technickým stavem nebo rozsahem a potřebnou kapacitou.

Každý projekt musí vycházet ze základních vztahů platných v ČR pro výstavbu, jak je graficky znázorněno na diagramu.

Za naši dosavadní praxi jsme od zahájení samostatné činnosti v roce 1991 získali rozsáhlé zkušenosti z mnoha realizovaných projektů i ze součinnosti při samotné realizaci nezanedbatelného množství našich projektovaných zakázek. Od novostaveb, stavebních úprav, případně dílčích rekonstrukcí elektroinstalací,  bytových domů, rodinných domů, komerčních prostor ať již výrobních nebo administrativních, prodejen, škol, školek či prostor pro zdravotnické účely.

Základem každé zakázky je komunikace se zákazníkem, především přímým uživatelem konkrétního objektu. Snažíme se v rámci současných platných předpisů naplnit maximální část požadavků, přičemž navrhujeme i další vhodná řešení, získaná zkušenostmi z dosavadní práce.

Elektroinstalace a hromosvod jsou jedním ze čtyř vyhrazených technických zařízení budov, které mohou v případě nevhodného provedení, či poruchy, ohrozit bezpečnost, zdraví a přímo i život osob, samozřejmě v nemalé míře škody na majetku a nemovitostech. Z těchto důvodů podléhají jak svým provedením, tak i následným provozem normativům mnoha elektrotechnickým předpisů (zákonů, vyhlášek, či nařízení vlády), státních oborových norem ČSN a vnitropodnikových norem distribučních společností veřejných sítí, jako je PRE Distribuce a.s., nebo ČEZ Distribuce a.s..

Bez projektové dokumentace se dle současného právního systému nemohou provádět samotné nové instalace ani rekonstrukce elektroinstalací či hromosvodů.

Projekt umožňuje zákazníkovi před zahájením díla maximální možnost promítnutí svých představ o budoucí podobě, rozsahu a provedení. Zaručuje soulad s požadavky platných norem a předpisů. V neposlední řadě umožňuje získání cenových nabídek v jednotné podobě od více oslovených dodavatelů následné realizace, kdy v tendrovém řízení oslovené firmy předloží cenovou nabídku na podrobný výkaz specifikace a výměr materiálů vypracované v projektové dokumentaci.

 

Technický dozor

 

V posledním desetiletí stále častěji spolupracujeme se zákazníky po předání prováděcí dokumentace jak při tendrovém řízení výběru dodavatele, tak především jako autorský dozor, či technický dozor investora při samotné realizaci projektu.

Jako technický dozor investora (TDI) při realizaci zajišťujeme především nestranný dohled, dodržení použití navržených materiálů, technologických postupů, kvalitu a způsob prováděných prací, soulad s technickými předpisy a v neposlední řadě dodržení samotného termínu realizace. Od samotného převzetí stavby dodavatelem od vlastníka po celkovou kontrolu dokončeného díla.

 

Revize

 

Vykonáváme rovněž revize elektrických instalací a hromosvodů, výchozích před uvedením do provozu, nebo pravidelných v průběhu užívání ve lhůtách stanovených platnými předpisy.

 

Technicko-poradenská činnost

 

Nabízíme také poradenství na svépomocnou výstavbu rodinných domků, stavebních objektů malého rozsahu, případně stavebních úprav starších nemovitostí. Jsme schopni zajistit kompletaci elektroinstalací, včetně domovních rozvaděčů, následné zprovoznění a vyhotovení výchozí revize, vystavení Přihlášky k odběru, nebo změnu odběrné sazby na distribuční společnost a uvedení do provozu. V případě novostaveb rovněž v samotném úvodu zřízení stavební přípojky.